Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на womanshop.bg

1. Вашите отношения с womanshop.bg

Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете на Дружеството и онлайн-магазина WomanShop (наричани общо „Услуги“ в този документ, и изключващи всички услуги, които дружеството ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на условията на правно споразумение между вас и АРЕНА БГ МЕДИЯ ГРУП ООД, (Дружеството) гр.София, Столична община, район Студентски, ул.8 Декември № 13, ет.2 офис 7.

Ако не е посочено друго в писмен вид, вашето споразумение с Дружеството винаги включва като минимум настоящите Общи условия ( ОУ).

Вашето споразумение с Дружеството, освен универсалните общи условия за ползване на сайтовете на дружеството, включва и условията на всяко правно съобщение, имащо отношение към онлайн-магазина WomanShop и услугите по доставката. По-нататък всички те са наричани „Допълнителни условия“ и/или «Договор с потребителите». Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях или преди самата услуга, или чрез нейното използване.

Общите условия, заедно с допълнителните условия (договора с потребителите), представляват споразумение с правна сила между вас и Дружеството по отношение на използването на услугите на сайта и онлайн-магазина от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Съветваме Ви да ги разпечатате или съхраните на Вашия компютър.

Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в Общите условия, то допълнителните условия (договорът с потребителите) имат предимство по отношение на съответната услуга.

2. Приемане на условията

2.1 Разглеждането на сайтовете на Дружеството, в това число и на онлайн-магазина WomanShop, е напълно безплатно. 

2.2. За да използвате услугите на сайтовете и онлайн-магазина WomanShop, първо трябва да приемете условията. Не можете да използвате услугите, ако не приемете условията.

2.2 С цел Вашата защита по закона за защита на потребителите, не е възможно да използвате онлайн-магазина и да приемете условията (или ако ги приемете, те не биха ни обвързали), ако (a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила с Дружеството, или (б) ви е забранено да използвате услугите по законите на България или други страни, включително страната, в която живеете или от която използвате услугите. Това изисква да направите регистрация в сайта и да потвърдите Вашата възраст и приемането на условията, както е описано по-долу.

2.3. За да използвате определени услуги (например по договора с потребителите на онлайн-магазина WomanShop), от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност, адрес на доставка и/ или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на Дружеството и в частност на онлайн - магазина WomanShop, трябва да бъде винаги вярна, точна и актуална. За целта следва да предоставите активен и актуален имейл, както и верни лични данни и точен адрес  за доставка. 

2.4. Регистрацията във всички сайтове на дружеството и онлайн-магазина е напълно безплатна. Една регистрация е достатъчна, за да използвате всички услуги, предоставяни от дружеството и за да използвате онлай-магазина WomanShop, не е нужно всеки път да попълвате регистрационната форма. Ако искате да направите само една покупка и не желаете да поддържате клиентския си профил, то няма пречка веднага след като получите доставката да изтриете регистрацията си.

2.3 Можете да приемете общите условия и евентуално допълнителните условия (договора с потребителите), като:

(А) се регистрирате и кликнете, за да потвърдите вашата възраст и своето приемане на условията или съгласието си с тях, (евентуално да потвърдите данните, когато Дружеството ви е предоставило тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга;) или

(Б) да започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че Дружеството ще счита вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък.

2.4. Възможно е да поискаме предварително Вашето съгласие с оглед използването на бисквитките, които правят възможна вашата онлайн сесия с нашия сайт, без връзката да се разпадне. В такъв случай просто трябва да потвърдите съгласието си за използване на функционални бисквитки. Какви са тези бисквитки, можете да прочетете подробно тук.

3. Език на условията

3.1 Когато Дружеството ви предоставя превод на общите или допълнителните условия, Вие приемате, че предоставеният превод е само за ваше улеснение и че текстът на български език регламентира отношенията ви с Дружеството.

3.2 Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език има предимство.

4. Предоставяне на услугите от страна на Дружеството

4.1 Дружеството работи с други юридически лица по света. Понякога тези дружества ще ви предоставят услугите от името на сайта или онлайн-магазина без това да е посочено изрично (например счетоводна къща и банка които обработват плащането и др.). Вие потвърждавате и приемате, че свързаните лица имат право да ви предоставят услугите.

4.2. Дружеството постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа в онлайн услугите и продажбите. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които Дружеството предоставя може да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

4.3 Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление, Дружеството може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите (или на която и да е част от услугите) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това. 

4.4. От своя страна имате право да престанете да използвате услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично Дружеството, когато престанете да използвате услугите.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако Дружеството деактивира достъпа до вашия профил, това може да ви попречи да използвате услугите, данните във вашия профил, както и да преустанови ползването на файловете или другите видове съдържание, които се намират в него. В този случай можете да направите нов профил, като се регистрирате в сайта, ако не са налице рестрикции по закон, които да попречат на неговото използване.

Когато обработва Вашите данни за целите на онлайн-магазина, дружеството се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламента за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). За целта е приета политика за защита на данните икоято можете да прочетете тук: Към политиката за защита на лични данни.

Вие се съгласявате да използвате услугите само за цели, позволени от действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер на България и ЕС).

Вие се съгласявате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от WomanShop, освен ако това не ви е изрично позволено в отделно споразумение с Дружеството.

Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с онлайн -магазина).

Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с WomanShop, вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите (продуктите, стоките) с каквато и да било цел.

Вие приемате, че носите цялата отговорност (и, че Дружеството не носи отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от WomanShop) от всяко такова нарушение, извършено от ваша страна.

WomanShop си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.

Дружеството притежава правата върху целия уеб сайт womanshop.bg и всички негови елементи. Вие приемате, че нямате право да копирате и възпроизвеждате елементи от дизайна на сайта и/или онлайн-магазина. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

5. Ползване на сайта/сайтовете на Дружеството.

5.1.  Регистрация и клиентски профил.

За да разглеждате сайта и онлайн-магазина WomanShop не е необходимо да имате регистрация.

Регистрация на клиентски профил е необходима, за да се възползвате от услугите на сайта и в това число на интернет магазина WomanShop. 

В резултат от попълването на формата, за Вас ще бъде създаден личен клиентски профил (по-нататък наричан само „профил”). да предостави за себе си достоверна и пълна информация по въпросите, зададени във формата за регистрация, и да я поддържате в актуално състояние.

Като потребител Вие избирате логина (уникално име) и парола за достъп до профила си (дължината, допустимите символи и т.н.). Вие самостоятелно носите отговорността за безопасността (устойчивостта към отгатване) на своята парола и обезпечавате нейната конфиденциалност.

Личната информация на потребителя, съдържаща се в неговия профил се съхранява и обработва в съответствие с действащото национално и Европейско законодателство, и политиката за защита на личните данни.

Потребителят носи отговорност за всички действия и техните последици – резултат от използването на профила, в това число – предоставянето на достъп до него на трети лица при каквито и да било условия. Всяко действие с използването на профила, се счита за осъществено от самия потребител, с изключение на случаите, когато той е уведомил Дружеството за нерегламентиран достъп до профила и/или нарушение (подозрение за нарушение) на конфиденциалността на своята парола. 

Потребителят се задължава незабавно да уведоми Дружеството във всеки случай на нерегламентиран (неразрешен от потребителя) достъп до профила и/или за всяко нарушение (подозрение за нарушение) на конфиденциалността на своята парола.

За целите на безопасността, потребителят е длъжен самостоятелно да осъществява излизане от профила при завършване на всеки цикъл работа (пазаруване) в сайта. Дружеството не отговаря за възможни загуби или данни, а също и за последиците, които могат да възникнат заради нарушения на настоящите ОУ от страна на потребителя.

5.2. Използване на клиентския профил.

Потребителя няма право да възпроизвежда, повтаря, копира, продава, препродава, а също и да използва за каквито и да било търговски цели, каквито и да било части от сайта, или неговото съдържание (в това число фотографии или информация за продукти), освен тези случаи, в които той е получил изрично писмено разрешение от Дружеството.

5.3. Прекратяване на регистрацията (клиентския профил).

Потребителят има право напълно самостоятелно, във всеки един момент да изтрие своя клиентски профил, използвайки функцията „изтрий акаунта”.

Дружеството е в правото си да блокира или изтрие клиентския профил на потребителя без да обяснява причините за това, когато е осъществено нарушение на Общите или допълнителните условия или е налице подозрение за това. В този смисъл вие се съгласявате, че Дружеството не носи никаква отговорност в следствие на изтриване на профила ви.

5.4. Използване на сайта/сайтовете и интернет магазина.

Дружеството има право да налага без предупреждение ограничения в използването на сайта за потребителя, в зависимост от мястото на неговото пребиваване или езика, на който се предоставят услугите, в това число: наличието/отсъствието на отделни функции на сайта, количеството запитвания /поръчки към сайта/онлайн-магазина за определен период от време.  Дружеството има право да забрани автоматичното запитване към сайта и да прекрати приемането на каквато и да било информация, която се генерира автоматично. 

За целите на повишаване на качеството на услугите, предоставяни от онлайн-магазина, Дружеството, има право да събира мнения и отзиви на потребители по различни въпроси, чрез отправяне на информационни съобщения до тях при поредното им посещение в сайта. Събраните мнения и отзиви могат да бъдат използвани за формиране на статистически данни и за целите на търговската дейност на Дружеството.

Отзивите, дадени от потребители, могат да бъдат публикувани от Дружеството в сайта или в услугите от нейно име, както с посочване на името на потребителя (логина), така и без посочване. При написването на отзив от потребители, те се задължават да се ръководят от разпоредбите на настоящите ОУ.

Когато на потребителите е предоставена възможност да публикуват съдържание в сайта, те носят отделна отговорност за съответствието на поместеното от тях в сайта съдържание с изискванията на действащото законодателство, в това число и отговорността пред трети лица, в случаите, когато неговото публикуване и/или съдържание, нарушават интересите на трети лица, в това число лични, неимуществени права на автора, чужди интелектуални права и/или засягат авторско и друго нематериално право.

Потребителите признават и се съгласяват с това ,че Дружеството не е длъжно да преглежда съдържанието на публикацията на съответния потребител, и/или разпространяваната посредством сайта, (например под коментарите и/или отзивите на даден продукт), а също така, че Дружеството има право по свое усмотрение да откаже да я публикува или да изтрие същата във всеки един момент. Потребителят осъзнава и е съгласен с това, че е длъжен да прецени от своя страна всички рискове, свързани с използване на съдържанието, в това число, неговата надеждност, пълнота и полезност.

Потребителят осъзнава и се съгласява с това, че технологията на работа със сайта може да поиска копиране (възпроизвеждане) на съдържание, предоставено от него, а също така и да го преработи за съответствие с техническите изисквания.  Затова потребителят се съгласява с това, че Дружеството се осъществява модерация, премодерация и постмодерация на цялото съдържание или на част от него (например при отзиви със снимки на закупени продукти или линкове).

5.5. Условия за използване на сайта/сайтовете и онлайн-магазина

Потребителят носи персонална отговорност за спазване на законодателството при използване на сайта и онлайн-магазина, както и отговорност пред Дружеството и всички трети лица, за  всички свои действия, свързани с използването на сайта, онлайн –магазина и свързаните с това услуги, в това число и ако те доведат до нарушаване на нечии законни права и интереси. 

5.5.1. При използване на сайта/сайтовете и онлайн-магазина, потребителят няма право: 

-да зарежда в своя профил коментари и отзиви,и/или  изпраща, предава, или по какъвто и да било начин да помества снимка в своя профил и/или разпространява съдържание, което се явява незаконно, вредоностно ( фишинг, вирусоносно), или е клеветническо, оскърбява нечий морал, демонстрира (или се явява пропаганда на насилие и/или жестокост, нарушава правата на интелектуалната собственост, пропагандира ненавист или дискриминация към хората по расов, етнически, религиозен, социален, полов или какъвто и да било друг признак, съдържа оскърбления по адрес на лице/лица или организация, съдържа елементи или пропагандира порнография, детска еротика, представлява реклама (в т.ч. на услуги със сексуален характер), или пропагандира или улеснява разпространението, дава рецепти по изготвяне на наркотични вещества, или по тяхното употребление, или на техни аналози, или на взривни вещества или друго оръжие.

-да нарушава правата на трети лица, в това число на непълнолетни и малолетни или да им причинява вреда под каквато и да било форма (в това число и с поместване на линкове и  коментари под дадени продукти и услуги).

- да се представя за друг човек, или да представляващ организация (общество) без достатъчно права за това, в това число и за работник или служещ в дадено дружество или в Дружеството – собственик на сайта, или да прилага каквито и да било форми и начини за незаконно представителство на други лица в мрежата, да въвежда потребителите в заблуждение относно свойствата и характеристиките на каквито и да било продукти или услуги на сайта, или каквито и да било субекти или обекти.

- да качва, изпраща или предава или по какъвто и да е друг начин да разпространява съдържание, при отсъствие на права за такива действия по действащото законодателство.

-да качва, изпраща, предава или по какъвто и да е начин да разпространява неразрешена информация, спам, на каквито и да било адреси на електронна поща на Дружеството, на сайта, на потребителите на сайта, без значение от използваната схема – пирамида, или нива на мрежов маркетинг (MLM), системи на интернет – печалба, или имейл бизнес, „писма за щастие”, а също така и да използва сайта за участие в такива мероприятия, или да го използва за препращане на потребители към други сайтове.

- да качва, изпраща и предава, да публикува, разпространява каквито и да било материали, съдържащи вируси или вредоносни компютърни кодове, серийни номера за програмни продукти, логини, пароли, и други средства за получаване на нерегламентиран достъп до ресурсите на сайта  и/или на мрежата Интернет и/или към криптираната връзка за разплащане (в т.ч. евентуално към виртуалния ПОС терминал), а също и публикуване на линкове към горепосочената информация.

- да събира и/или да съхранява лични данни на лица без тяхно съгласие или законово основание за това.

- да нарушава нормалната работа на сайта.

-да съдейства за нарушаване на ограниченията и забраните, посочени в тези ОУ и/или в действащото законодателство. 

-да използва сайта и неговите услуги за изпращане на съобщения до другите потребители на сайта.

-до какъвто и да е друг начин да нарушава нормите на националното и международното право.

5.6. Изключителни права върху съдържанието на сайта и онлайн-магазина.

Всички обекти в сайта, в това число елементите на дизайна, текста, графичните изображения, илюстрациите, видеото, фотографиите, програмите за бази данни и други елементи (по-нататък наричани „съдържание на сайта” или само „съдържанието”), какъвто и елемент да е публикуват на него, се явява обект на изключителни права на Дружеството, на свързани с него лица и на други правопритежатели, с които Дружеството е в дадени търговски взаимоотношения. 

Използването на елементи от сайта е възможно само в рамките на неговата функционалност, или с предварително разрешение на  правопритежателя. Под използване се разбира (в това число): възпроизвеждане, копиране, преработка и разпространение. Използването на елементи от съдържанието от страна на потребител, за негово лично нетърговско ползване, се допуска при условие, че са запазени всички знаци за охрана на авторското право, сродните му права, товарните знаци, другите уведомления за авторство, запазените наименования или търговски марки на правопритежателя в непреработен вид. Изключения представляват случаите на разрешена употреба съгласно Българското законодателство.

6.1. Сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове в Интернет. Дружеството не проверява сайтовете на третите лица и не носи отговорност за информацията поместена на тях, нито за последиците от тяхното използване.

6.2. Реклама на сайта и онлайн-магазина.

Дружеството носи отговорност за рекламата и нейното съдържание, която можете да видите на сайта и/или онлайн-магазина, само в границите установени от Българското законодателство. Когато рекламата е предмет на договор с трета страна, то отговорността се носи от рекламодателя. В случай на нарушение на законодателството от страна на третото лице, Дружеството има право да блокира рекламата и потребителя има право да получи информация за третото лице, допуснало рекламата, с цел да отправи претенциите си към него.

6.3. Ограничение на отговорността

Дружеството носи отговорност по Закона за защита на потребителите. При ползване на  услуги, извън горепосоченото (чрез линкове от рекламни банери и/или коментари на потребители), потребителите използват сайта на свой собствен риск. 

Извън отговорността по ЗЗП при договора с потребителите (допълнителните условия, имащи характер на продажби), които са в отделно споразумение, Дружеството не поема върху себе си никаква отговорност за вреди от съдържанието на сайта, в това число и за съответствие на сайта за целите на потребителя.

Дружеството не гарантира, че сайта съответства на изискванията на потребителя, и че информацията ще се предоставя непрекъснато, бързо, надеждно и без грешки. В този смисъл Дружеството не гарантира, че дадена информация би съответствала на очакванията на потребителя. Дружеството може да гарантира правата на потребителя при продажба на стоки от разстояние при условията на Договор с потребителите (допълнителни условия) в съответствие с действащото законодателство.

6.4. Други разпоредби

Настоящите Общи условия, представляват споразумение с правна сила между потребителите и Дружеството, относно реда за използване на сайта и онлайн -магазина. Те са изготвени и се тълкуват в съответствие със законодателството на България. Въпросите, които не са регулирани с ОУ, подлежат на разрешаване в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

АРБИТРАЖ: Всички възможни спорове, произтичащи от отношения с предмет на настоящите ОУ, се решават по приятелски начин. При несъгласие, спорът е подсъден на Софийски градски съд, при прилагането на българското процесуално и материално право.

Нито една разпоредба от дадените ОУ не може да се разбира като агентски договор или съвместна дейност по отношение на потребителите.

Ако по някаква причина, дадена разпоредба от тези ОУ бъде обявена за нищожна или унищожаема, това не влече недействителност на останалите разпоредби.

Бездействието от страна на Дружеството в случай на нарушения на настоящите ОУ или допълнителни (специални) условия, от страна на даден потребител, не лишава Дружеството да предприеме съответните действия в защита на своите интереси по-късно, а също и не означава, че Дружеството се е отказало от своите права в случай че такова нарушение или подобно на него бъде извършено по-късно (отново).

Настоящите Общи условия са изготвени на български език и ако бъде наличен превод на друг език, при несъответствие предимство има българският текст.

При използване на услугите на онлайн –магазина WomanShop моля прочетете ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържащ ДОПЪЛНИТЕЛНИ условия за продажба на стоки в Онлайн-магазина, КОИТО се наричат „договор с потребителите на онлайн-магазина WomanShop”). 

Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

    Наименование на ПРОДАВАЧА: АРЕНА БГ МЕДИЯ ГРУП ООД, (Дружеството) гр.София, Столична община, район Студентски, ул.8 Декември № 13, ет.2 офис 7, ЕИК 205115930

Email: info@womanshop.bg , тел: +359 883 755 779, лице за контакт: Слави Ваклинов Караилиев ;

    Надзорни органи:

        • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;

        • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

 

АРЕНА БГ МЕДИЯ ГРУП ООД си запазва правото да променя настоящите допълнителни условия (договор с потребителите на онлайн-магазина  WomanShop) когато намери за добре.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки